ORGANIZOVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA

( ""Sl. glasnik RS", br. 87/2018 )

Procena rizika od katastrofe i Plana zaštite i spašavanja, u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofe i upravljanja vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS, br.87 / 18), Ocena sadržaja i načina izrade planova zaštite i spašavanja. RS broj 8/11), Uputstvom o metodologiji izrade i sadržini procena rizika od katastrofe i plana zaštite i spašavanja (Sl. Glasnik RS, broj 80/19).