ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA PREVENTIVNIH MERA ZAŠTITE OD POŽARA U SKLADU SA ZAKONOM ZAŠTITI OD POŽARA

( "Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni )

 •   Plan / Pravila zaštite od požara u skladu sa Članom 27 i 28. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 111/2009 I 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni )
 •   Glavni projekat zaštite od požara u skladu sa Članom 31 i 32. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 111/2009 I 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
 •   Projekat stabilne instalacije za detekciju i dojavu požara u skladu sa Članom 38. I 39. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 111/2009 I 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
 •   Projekat stabilne instalacije za gašenje požara (navesti vrstu instalacije) u skladu sa Članom 38. I 39. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 111/2009 I 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
 •   Projekat stabilne instalacije za detekciju zapaljivih i eksplozivnih gasova u skladu sa Članom 38. I 39. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 111/2009 I 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
 •   Projekat stabilne instalacije za odvođenje dima i toplote u skladu sa Članom 38. I 39. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 111/2009 I 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni),
 •   Analiza zona opanosti od stvaranje eksplozivnih atmosfera u skladu sa Članom 38. I 39. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 111/2009 I 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)
 •   Projekat hidrantske mreže u skladu sa Članom 43 i 44, Zakon o zaštiti od požara, „Sl. Glasnik RS"br. 111/2009 i 20/2015 i Članom 30, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara, Sl.glasnik RS br. 61/2015
 •   Projekat instalacije za zaštitu objekta od atmosferskih pražnjenja u skladu sa (Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RSbr.111/09 i 91/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) I čl.15 i 16 Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja
 •   Projekat protivpanične rasvete u skladu sa Članom 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RSbr.111/09 i 91/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) i čl.109. i čl.120. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (“Sl. list SFRJ” br. 53 i 54/88 i “Sl. list SRJ” br.28/95)
 •   Program obuke u skladu sa Članom 53. Zakona o zaštiti od požara (“Sl. Glasnik RS”, br. 111/2009 I 20/2015 i 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)